ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จริยธรรมทางธุรกิจ | Business Ethics


RAJAPARK

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

ธุรกิจต้องสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการกำไรกับความรับผิดชอบต่อสังคม
"เพื่อความสุขที่ยั่งยืน"

banner

คำอธิบายรายวิชา

ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

พัฒนารายวิชาโดย : อาจารย์บุปผา พิกุลแก้ว อาจารย์สิรภพ ชาวกระเดียน จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการแสวงหากำไร การประกอบการดังกล่าวมักต้องประสบกับคำถามทางจริยธรรม ทำให้องค์กรธุรกิจต้องมีการประเมินว่าจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือกล่าวว่าธุรกิจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น นอกจากการแสวงหากำไรและรับผิดชอบต่อผลกระทบ ที่เกิดมาจากการตัดสินใจนั้น จริยธรรมทางธุรกิจจึงเป็นการนำเรื่องของคุณค่า เข้าไปพิจารณาร่วมกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่เน้นการแสวงหากำไร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

คณาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์สิรภพ ชาวกระเดียน

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

Course Staff Image #2

อาจารย์บุปผา พิกุลแก้ว

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Enroll