ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีการเงิน | Financial Technology


RBAC

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน Block Chain สกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Block chain ในด้านการเงินต่างๆ การให้กู้ยืมแบบอื่น การกู้ยืมแบบ P2P และการระดมทุนสาธารณะ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงสื่อ 2 ชั่วโมง 48 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบการเงินดิจิทัลได้ถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบและกลไกการชำระเงินแบบดิจิทัลได้ถูกต้อง

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ช่องทางการระดมทุนได้ถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการทำธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจำวันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ ขุนทอง
rbac.mooc@gmail.com

Course Staff Image #2

รศ.ดร.บุญธรรม ราชรักษ์
rbac.mooc@gmail.com

Course Staff Image #3

คุณทัศน์จิต หวังไพบูลย์กิจ
rbac.mooc@gmail.com

หัวข้อการแสดงความคิดเห็น (Discussion forum)

ผู้สอนจะเข้ามาตอบข้อคำถาม ประเด็นสงสัย(Discussion forum) ที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาในรายวิชาวันช่วงวันเสาร์ เวลา 21.00 น. หรือ ตอบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น คำถาม หรือประเด็นต่างๆ

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll