ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์ | Pre-Production Planning For Television


RMUTK

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

ภาพรวมโดยสรุปของการทำงานของการเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ความหมาย ขั้นตอนการเขียนบท การจัดหาสถานที่ถ่ายทำ ฉาก คัดเลือกนักแสดง การจัดทีมงาน การกำหนดงบประมาณ การจัดตารางถ่ายทำ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาพรวมการเตรียมการวางแผนก่อนการผลิต

2. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์ได้

3. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ประเด็นสำคัญในการหาสถานที่ถ่ายทำและฉาก ได้

4. ผู้เรียนสามารถวางแผนการกำหนดงบประมาณและจัดทำตารางการถ่ายทำได้

5. ผู้เรียนสามารถประเมินสถานการณ์และดำเนินการจัดหาทีมงานในการผลิตได้

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail nareerat_sweety@hotmail.com


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์อ้อมใจ บุษบง
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Course Staff Image #1

ผู้ดูแลระบบและผลิตสื่อการสอน

นายวิสิฐ ตั้งสถิตกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยดูแลระบบและผลิตสื่อการสอน

นางสาววิภาภรณ์ หงษ์ศิลา
นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

CC
Enroll