ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ระบบสารสนเทศทางบัญชี | Accounting Information System


RMUTL

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

เกี่ยวกับรายวิชา

      ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กร ระดับของผู้บริหารในองค์กรและความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารแต่ละระดับ ความสำคัญของระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์องค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศทางบัญชี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทการวางแผนทรัพยากรองค์กร การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล.

      ทั้งนี้ รายวิชา "ระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร"(Accounting Information System for Organizational Strategy) เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจในยุคแห่งเทคโนโลยี.

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

       คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน
                 นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
 
       วัตถุประสงค์การเรียนรู้
                LO1: เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านกลยุทธ์ ระดับกลยุทธ์ และผู้บริหารแต่ละระดับในองค์กร
                LO2: เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหน้าที่หลักระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางบัญชี
                        และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่มีต่อการจัดทําบัญชีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
                LO3: เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกลยุทธ์องค์กร
                          ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
                LO4: เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์การทําการค้าทางอิเล็คทรอกนิกส์
                          และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารเงินสด
                LO5: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ถึงการควบคุมภายใน ควบคุมระบบงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
                LO6: เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านฐานข้อมูลและโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล
 
       นโยบายการวัด เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน
                 ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร
               ในเกณฑ์ 50%

รายชื่อผู้สอนและทีมงาน

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว    c_ditkaew@hotmail.com )

ผู้รับผิดชอบรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร

หัวหน้าสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

Course Staff Image #2

อ.สุทธิ์ศักดิ์ สุขัมศรี

ผู้ช่วยสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก

Course Staff Image #2

อ.ดร.แคทรียา ชาปะวัง

ผู้ช่วยสอน

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Course Staff Image #2

ส.อ.พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ    zepultula7@gmail.com )

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Course Staff Image #2

อ.จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี

ผู้ชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”


© 2016 - This RMUTL TAK
Enroll