ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บัญชีเบื้องต้น | Introduction to Accounting


RMUTL

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

เกี่ยวกับรายวิชา

       ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี วิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีความสำคัญของการบัญชีต่อการประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่กระบวนการบันทึกบัญชีตามวงจรการบัญชี ตลอดจนการจัดทำงบการเงิน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

       คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน
                 นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
 
       วัตถุประสงค์การเรียนรู้
                LO1: เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี
                LO2: เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีความสำคัญของการบัญชีต่อการ ประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ
                        และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่มีต่อการจัดทําบัญชีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
                LO3: เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์การใช้การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีค
                          ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
                LO4: เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานของการจัดทำงบการเงิน และการประยุกต์ใช้งบการเงิน
 
       นโยบายการวัด เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน
                 ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคะแนนทั้งหมด
               ในเกณฑ์ 50%

รายชื่อผู้สอนและทีมงาน

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว    c_ditkaew@hotmail.com )

ผู้รับผิดชอบรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร

หัวหน้าสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

Course Staff Image #2

อ.ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์

ผู้ช่วยสอน

อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

Course Staff Image #2

ส.อ.พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ    zepultula7@gmail.com )

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”


© 2016 - This RMUTL TAK
Enroll