ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล | Digital Movie Production


RMUTR

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

ความเป็นมาของภาพยนตร์ ประวัติภาพยนตร์ การเขียนบทภาพยนตร์ อุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์ เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ การลำดับภาพ การจัดการสีภาพยนตร์

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติและหลักการของภาพยนตร์ได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเขียนบทภาพยนตร์ได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตภาพยนตร์ได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการผลิตภาพยนตร์ได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการลำดับภาพและการจัดการสีในงานภาพยนตร์ได้

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.สุรกิจ ปรางสร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.จารุวัฒน์ หนูทอง
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail surakij.s@gmail.com

CC
Enroll