ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว | Homeschool


RMUTT

รายวิชา

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Homeschool

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สิทธิ และสิทธิประโยชน์ บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระแสการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในโลกแห่งเสรีภาพการเรียนรู้ และมุมมองของมาตรฐานการศึกษาโดยครอบครัว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ สิทธิและสิทธิประโยชน์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถบอกบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ถูกต้อง

3. ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในโลกแห่งเสรีภาพการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาโดยครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของไทย

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll