ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ทักษะงานช่างพื้นฐาน | Basic Engineering Skill


RMUTT

รายวิชา

ทักษะงานช่างพื้นฐาน

Basic Engineering Skill

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ เศวตเมธิกุล

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ เศวตเมธิกุล
ผศ.อานนท์ นิยมผล
อาจารย์ทวีศักดิ์ สุขเจริญทรัพย์
อาจารย์ธนัช เรืองคง
อาจารย์อัญญารัตน์ ประสันใจ
อาจารย์สมพร วงษ์เพ็ง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะงานช่างพื้นฐาน ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน การสร้างนิสัยอุตสาหกรรมในการปฏิบัติงาน วัสดุช่างอุตสาหกรรม งานเขียนแบบเทคนิค รวมทั้งความรู้พื้นฐานในงานช่างเฉพาะทางเบื้องต้น เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะงานช่างพื้นฐานได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน และนิสัยอุตสาหกรรมในการปฏิบัติงานได้

3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วัสดุช่างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับงานได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเขียนแบบเทคนิคได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานในงานช่างเฉพาะทางเบื้องต้น เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll