ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยี SMART GRID | Smart Grid


RMUTT

รายวิชา

เทคโนโลยี SMART GRID

Smart Grid

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์, นักศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

คำอธิบายรายวิชา

ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเบื้องต้น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสายส่งอัจฉริยะ การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะ การจ่ายกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์การลัดวงจรในระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และการวิเคราะห์เสถียรภาพระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะงานช่างพื้นฐานได้

2. ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสายส่งอัจฉริยะได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและการวิเคราะห์การไหลและการจ่ายกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายและการวิเคราะห์การลัดวงจรในระบบไฟฟ้าอัจฉริยะได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์เสถียรภาพระบบไฟฟ้าอัจฉริยะได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll