ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ | A new entrepreneur


RMUTT

รายวิชา

การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

A new entrepreneur

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

8 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย และความสำคัญของของการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ การเงิน และบัญชี โดยจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเวลา ปริมาณ และสถานที่ที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจ คือ กำไร และความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและยึดหลักหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการใหม่

2. มีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจลักษณะการดําเนินงานขององค์การธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ

3. มีความเข้าใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงินและบัญชี

4. มีความเข้าใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ

5. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและยึดหลักธรรมาภิบาล

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll