ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ | Preparing for Aging


RMUTT

รายวิชา

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ

Preparing for Aging

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

พว.ดร.พรพิรมย์ หลงทรัพย์
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

ผศ.สุภาพ สุวรรณเวโช
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

อาจารย์ขวัญธิดา พิมพการ
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

อาจารย์สุวิมล พนาวัฒนกุล
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ได้แก่ การเตรียมตัวทางด้านร่างกาย การเตรียมตัวทางด้านจิตใจ และการเตรียมตัวทางด้านสังคม รวมทั้งการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมตัวทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมตัวทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมตัวทางด้านสังคมของผู้สูงอายุได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการดูแลตนเองของผู้สูงอายุได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll