ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน | Energy Efficient Homes Design & Decoration


RMUTT

รายวิชา

เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน

Energy Efficient Homes Design & Decoration

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

อ.ชวาน พรรณดวงเนตร

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

สภาวะน่าสบายของบ้าน การปรับอากาศด้วยเครื่องกล อิทธิพลของดวงอาทิตย์ สภาพภูมิอากาศ พลังงาน ความร้อน การใช้แสงธรรมชาติ พฤติกรรมของลม การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกองค์ประกอบและลักษณะของสภาวะน่าสบายที่สำคัญ

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมของพลังงานความร้อนและลักษณะภูมิอากาศของไทย

3. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการใช้ภูมิทัศน์ในการสร้างสภาวะน่าสบาย

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการนำแสงธรรมชาติมาใช้อย่างถูกต้อง

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเดินทางของลมในการสร้างสภาวะน่าสบายได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll