ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การแปรรูปอาหาร | Food Processing


RMUTT

รายวิชา

การแปรรูปอาหาร

Food Processing

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการแปรรูปอาหาร กรรมวิธีการแปรรูปอาหารโดยใช้เอมไซม์ในอาหาร กรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้ง และกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการแช่แข็ง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักเบื้องต้นของกระบวนการแปรรูปอาหารได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการแปรรูปอาหารได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยวิธีความร้อนได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้งได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการแช่แข็งได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll