ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อาหารเพื่อสุขภาพ | Food for Health


RMUTT

รายวิชา

อาหารเพื่อสุขภาพ

Food for Health

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ธีรภาพ ปานคล้าย

อาจารย์ชมุค สร้างศรีวงศ์

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ ความชุกของการเกิดโรค อาหาร และโภชนาการ แนวทางการรับประทานอาหาร และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพได้

2. อธิบายความหมาย หลักการของอาหารเพื่อการลดน้ำหนักได้

3. อธิบายความหมาย หลักการของอาหารต้านมะเร็งได้

4. อธิบายความหมาย หลักการของอาหารบำรุงสมองได้

5. อธิบายความหมาย หลักการของไขมันกับสุขภาพได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll