ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | English for Cultural Tourism


RMUTT

รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

English for Cultural Tourism

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประภาพร เล็กดำรงค์ศักดิ์

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศในบริบทของการท่องเที่ยว การติดต่อ การซื้อขาย และการใช้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถวางแผนการท่องเที่ยวในต่างประเทศได้

2. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางได้

3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

4. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิตในต่างประเทศได้

5. ผู้เรียนเข้าใจขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll