ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจขององค์กร | Data Warehouse or Decision Making in Organization


RMUTT

รายวิชา

การจัดการคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในองค์กร

Data Warehouse or Decision Making in Organization

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรีและปริญญาโท

ระดับความยาก

กลาง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

อาจารย์ผู้รับผิดและอาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของคลังข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล การวางแผนและการจัดการสร้างคลังข้อมูล การปรับใช้และการดูแลรักษาคลังข้อมูล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจความหมายของคลังข้อมูล

2. รู้จักสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของคลังข้อมูล

3. เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล

4. ทราบการวางแผนและการจัดการสร้างคลังข้อมูล

5. เข้าใจการปรับใช้และดูแลรักษาคลังข้อมูล

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll