ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น | Fundamentals of Data Science


RMUTT

รายวิชา

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

Fundamentals of Data Science

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

ดร.พิทยา พุ่มพวง
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

ผศ.ดร. นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล การออกแบบการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดหาข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบและสร้างรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและเสียงที่มีความสัมพันธ์กัน ทำการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ทราบแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล

2. เข้าใจกระบวนการทำงานด้านวิทยาการข้อมูล

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll