ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แคลคูลัสสำหรับวิศวกร | Calculus for Engineer


RMUTT

รายวิชา

แคลคูลัสสำหรับวิศวกร

Calculus for Engineer

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

กลาง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

อาจารย์ผู้รับผิดและอาจารย์ผู้สอน

ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

อ.สมนึก ศรีสวัสดิ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

อ.โอม สถิตยนาค
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.เข้าใจความหมายของลิมิต

2.หาลิมิตของฟังก์ชันได้

3.อธิบายความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้

4.เข้าใจการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

5.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตได้

6.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยได้

7.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้กฎลูกโซ่ได้

8.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายได้หา

9.หาอนุพันธ์อันดับสูงได้

10.แก้ปัญหาเกี่ยวกับความชันของกราฟได้

11.ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการหาความเร็วและความเร่ง

12.ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน

13.เข้าใจค่าเชิงอนุพันธ์และการหาค่าโดยประมาณ

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll