ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรธุรกิจ | Decision Support Systems


RMUTT

รายวิชา

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรธุรกิจ

Decision Support Systems

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรีและปริญญาโท

ระดับความยาก

กลาง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

อาจารย์ผู้รับผิดและอาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แนวคิดการดำเนินการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มุมมองพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจ การใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ระบบฐานความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบการตัดสินใจแบบกลุ่ม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ทราบถึงคุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แนวคิดการดำเนินการตัดสินใจ

2. ทราบถึงวิธีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มุมมองพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจ และการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ

3. ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบฐานความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบการตัดสินใจแบบกลุ่ม

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll