ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและการบริหารจัดการข้อมูล | Information System Security Analysis and Data Management


RMUTTO

หลักสูตร นักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4

ประกอบด้วย 3 รายวิชา ท่านกำลังอยู่ใน

รายวิชาที่ 2 การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและการบริหารจัดการข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา

การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบตามแนวทาง Least Privilege และ Need to know การตรวจสอบช่อง โหว่ของแอปพลิเคชัน การทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ วางแผน และจัดการข้อมูล การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) และ Data Warehouse การสำรองและกู้คืนข้อมูล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 33 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบช่องโหว่ของแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้

2. ผู้เรียนสามารถกำหนดการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศได้

3. ผู้เรียนสามารถทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ วางแผน และจัดการข้อมูลได้

5. ผู้เรียนสามารถออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ระบบเหมืองข้อมูล ระบบ Data Warehouse รวมถึงสามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.วีระชาติ มัตติทานนท์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งอื่น ๆ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Course Staff Image #2

ผศ.ชุมพล โมฆรัตน์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Course Staff Image #2

อ.วีริยา สุภาณิชย์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-mail : werachart_mu@rmutto.ac.th เบอร์ : 081-899-0055

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll