ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายองค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่ | Network Security Analysis Assessment and Vulnerability Management


RMUTTO

หลักสูตร นักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4

ประกอบด้วย 3 รายวิชา ท่านกำลังอยู่ใน

รายวิชาที่ 3 การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายองค์กร ประเมิน และจัดการช่องโหว่

คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายเพื่อหาช่องโหว่และภัยคุกคามต่อองค์กร การทำ Defense-in-depth เพื่อรักษา ความมั่งคงปลอดภัยของเครือข่าย การตรวจสอบช่องโหว่ และการเจาะระบบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ช่องโหว่และการเจาะระบบ การให้คำแนะนำในการเลือกเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความ เสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง )

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลภายในเครือข่ายเพื่อหากิจกรรมผิดปรกติ ช่องโหว่ และภัยคุกคามได้

2. ผู้เรียนสามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายแบบ Defense-in-depth ได้

3. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบช่องโหว่และเจาะระบบเครือข่ายได้

4. ผู้เรียนสามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบช่องโหว่และการเจาะระบบได้

5. ผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำในการเลือกเทคนิคและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้าน ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.วีระชาติ มัตติทานนท์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งอื่น ๆ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-mail : werachart_mu@rmutto.ac.th เบอร์ : 081-899-0055

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll