ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หัวข้อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน | Primary Health Care Management


RPU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายความสำคัญของการภัยพิบัติสาธารณภัยประเภทต่างๆการประยุกต์ใช้ระบบบริหารวิกฤตการณ์ (Incident Command System : ICS.) และการจัดการอุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่ Disaster Paradigmเพื่อลดผลกระทบและลดอัตราการเสียชีวิต พิการของผู้ประสบภัย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงสื่อ 2 ชั่วโมง 6นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและผลกระทบของภัยพิบัติได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการบริหารวิกฤตการณ์ได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการคัดแยกผู้ป่วยได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประเมินอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบการบริหารวิกฤตการณ์ตามความรุนแรงของภัยพิบัติได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Email : samana@rpu.ac.th ,dr.sakesun1@gmail.com

Course Staff Image #2

 ชื่อผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง

อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
Email : drrapeepron@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll