ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ฉลาดด้วยข้อมูล ใครๆ ก็ทำได้ (คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล) | Data warehouse and Data Mining


RSU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


ฉลาดด้วยข้อมูล ใครๆก็ทำได้

About This Course

วิชานี้มุ่งเน้นสอนการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจบนโครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบพิเศษ โดยใช้ศาสตร์ใหม่ อาทิเช่น คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล ที่จะสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ และการนำไปใช้งานในชีวิตจริงได้ดีกว่า ฐานข้อมูลทั่วไป อาทิเช่น การ ค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูลและการทำนาย การจัดกลุ่มข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน การ ประยุกต์ ใช้เหมืองข้อมูล แนวโน้มของการทำเหมืองข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลอักษรและเว็บไซต์และการใช้เครื่องมือในการทำวิเคราะห์ข้อมูล เช่น MSSQL, Power BI, Excel, WEKA เป็นต้น .


ตัวอย่างการวิเคราะห์ในรายวิชานี้

 • Customer Segmentation
 • Customer Retention/ Churn Analysis
 • Cross-Sell Analysis
 • Direct Marketing Models
 • Fraud Detection
 • Market Share Analysis
 • Client Targeting
 • Marketing Strategy

วิชานี้จึงเหมาะสมกับ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป

Course Staff

Aj_chetneti

ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื้อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

email: chetneti@rsu.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา : 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
กำหนดการสอน : 
* เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงการเรียนรู้
* ใช้เวลาเรียน 10 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน : ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน กรณีศึกษา
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : -
คุณสมบัติผู้เรียน : สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :  1: เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการจัดการคลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล เบื้องต้น 2: เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงการบริหารจัดการคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การทำนาย 3: เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงกิจกรรมต่างๆด้านคลังข้อมูล และ เหมืองข้อมูล 4. เพื่อให้ผู้เรียน สามารถ การนำ ผลการวิเคราะห์ จาก เหมืองข้อมูล ไปใช้งานด้านต่างๆ
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :  นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป
เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี): ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (ถ้ามี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลารปรเมินไม่น้อยกว่า 50% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม


ปฏิทินการสอน

 • แนะนำรายวิชา และทำกิจกรรมก่อนการเรียนรู้
 • บทที่ 1 -คลังข้อมูล (Data Warehouse)
 • บทที่ 2 -การออกแบบและสร้างคลังข้อมูล
 • บทที่ 3 -การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytical Processing: OLAP)
 • บทที่ 4 -หลักการสร้าง MOLAP ด้วย SQL Server Business Intelligence Development Studio
 • บทที่ 5 -Business Intelligence (BI)
 • บทที่ 6 -เหมืองข้อมูล (Data Mining)
 • บทที่ 7 -กฎความสัมพันธ์ (Association Rule)
 • บทที่ 8 -การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification)
 • บทที่ 9 -แผนภูมิต้นไม้ (Decision Tree)
 • บทที่ 10 -เครื่องมือการสร้างเหมืองข้อมูล (Tool of Data Mining)
 • ช่วงเวลาทำข้อสอบประมวลความรู้ (ออนไลน์) 30 ข้อแบบสุ่ม ทุกคนจะได้ข้อสอบไม่เหมือนกัน โดยอาจจะสลับข้อกัน

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 
Office of Online Education at RSU
 
Rangsit University
 
CC-BY-NC-SA


Enroll