ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ | Introduction to Data Analytics on Social Media


RSU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)


รายวิชา ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์

Introduction to Data Analytics on Social Media

คำอธิบายรายวิชา

พัฒนารายวิชาโดย

ผศ.ดร. ทศนัย ชุ่มวัฒนะ

ดร. กานต์ ยงศิริวิทย์

อ. ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ วิธีการสกัดข้อมูลขนาดใหญ่จากสื่อสังคมออนไลน์ ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น วิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ

คณาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร. ทศนัย ชุ่มวัฒนะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

กานต์ ยงศิริวิทย์ ดร. กานต์ ยงศิริวิทย์

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน E-MAIL
Todsanai.c@rsu.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :

10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :

2 ชั่วโมงการเรียนรู้

เรียนแบบออนไลน์ 100%

เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

ประเภทของการเรียนในรายวิชา :

เรียนด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

กำหนดการสอน : เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท (หรือ 10 ชั่วโมงเรียนรู้)
  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้
  • แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก
  • รายวิชานี้ ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน :

ไม่มี

สื่อการเรียนรู้ :

วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิ้งก์) และ แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาหลักของสื่อการสอน :

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :

ระดับกลาง

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี :

ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

คุณสมบัติผู้เรียน :

- สามารถใช้งานคอมพิว และ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

- สามารถติดตั้ง Application ในโทรศัพท์มือถือของตนเองได้

- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

- มีบัญชี Gmail

รายวิชานี้เหมาะสมกับ :

นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 

นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1) ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ได้

2) ผู้เรียนสามารถอธิบายจุดมุ่งหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ได้

3) ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีการสกัดข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์

4) ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น

5) ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี) :

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ประมวลรายวิชา :

ประมวลรายวิชา (PDF)

 


เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

ผลิตโดย วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

 

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll