ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัล (สำหรับคนหูหนวก)| Online media use as a digital citizen (for the Deaf)


RSU
รายวิชานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

CC

รายวิชานี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการทำความรู้จักสื่อออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์ ความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ และการเป็นพลเมืองดิจิทัล เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและคนหูหนวกกลุ่มวัยรุ่น เพื่อการสามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้

หมายเหตุ : บทเรียนรายวิชานี้พัฒนาและออกแบบการนำเสนอและแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

CC

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงแนวคิดหลักการของการใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัลได้
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ วิธีในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้

CC

คนหูหนวก กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

ผู้เรียนเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน (เก็บคะแนน 60%) และเข้าแบบทดสอบหลังเรียน (เก็บคะแนน 40%) ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ. ดร.ชวพร ธรรมนิตยกุล

หัวหน้าสาขาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
E-mail: chawaporn.d@rsu.ac.th

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ. ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail: kanyarat.sr@kmitl.ac.th

CC


Enroll