ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | Ethics for Using Information Technology


RU

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

Untitled Document
เวลาในการเรียน : 10 ชั่วโมง
เวลาในการเรียนต่อสัปดาห์ : 2 ชั่วโมงการเรียนรู้(รวมชั่วโมงสื่อและกิจกรรม)
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหา : กลาง
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : ไม่มี
 
คำอธิบายรายวิชา :

ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามกฎระเบียบ กติกา มารยาทและข้อบังคับของสังคมและองค์กร ตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริยธรรมที่พึงต้องระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
กำหนดการสอน :

ใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 (2 ชั่วโมง)

 • แบบสอบถามก่อนเรียน
 • แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 50 ข้อ (60 นาที)
 • แนะนำเนื้อหารายวิชา การส่งงาน การติดต่อสื่อสาร
 • พบปะพูดคุย พร้อมเนื้อหาบทนำ (30 นาที)

สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 (3 ชั่วโมง)

 • ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)
 • ความถูกต้องแม่นยำ (Information Accuracy)

สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 (3 ชั่วโมง)

 • ความเป็นเจ้าของ (Information Property)
 • การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) (60 นาที)

สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 (2 ชั่วโมง)

 • พบปะพูดคุย พร้อมสรุปเนื้อหาบทเรียน
 • แบบทดสอบประมวลความรู้หลังเรียน (Posttest) 50 ข้อ (60 นาที)
 
สื่อการเรียนรู้ :

         สื่อวีดิทัศน์ เอกสารประกอบการสอน กรณีศึกษา และแบบทดสอบ

ภาษาหลักของสื่อการสอน :

         ภาษาไทย

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี :
 -
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน :
   สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามกฎ ระเบียบ กติกา
 2. ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
 3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมจากกรณีศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริยธรรมที่พึงต้องระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
นโยบายการวัดประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน :
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์มื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
พัฒนารายวิชาและสอนโดย :

อาจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

อำนวยการดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Directed by Faculty of Education, Ramkhamhaeng University

 

 
     CC-BY-NC-SA
   รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA This work by Ramkhamhaeng University is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.
 
 


 

      

Enroll