ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการคลังสินค้า | Warehouse Management


RU

“ปั้นทักษะ อัดความรู้ หนุนเทคโนโลยี”
ติดอาวุธธุรกิจด้วยการจัดการคลังสินค้า

** ลงทะเบียนแล้วเรียนกันเลย **
รายวิชา การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) 

banner

คำอธิบายรายวิชา

ชื่อวิชา : การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
พัฒนารายวิชาโดย :
 อาจารย์สิรภพ วงศ์ลภัส สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความสำคัญของคลังสินค้า

"คลังสินค้าเป็นกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส์ ทำหน้าที่เป็นกิจกรรมเชื่อมต่อที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งในโซ่อุปทานจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ในการรองรับช่องว่างของความสมดุลระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้กับสินค้าที่มีการส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหารดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณาจารย์ผู้สอน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนชั่วโมงเรียน 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (3 ชั่วโมง 10 นาทีสื่อวิดีทัศน์)
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 2 ชั่วโมง
ประเภทการเรียนในรายวิชา เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา ระดับเบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านคลังสินค้า
คุณสมบัติของผู้เรียน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ภาษาหลักของสื่อการสอน ภาษาไทย
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี -
กำหนดการสอน จันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 - จันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563
* เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมงการเรียนรู้
* ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1 : บอกความหมาย ประเภทและความสำคัญของคลังสินค้าได้
2 : บอกความสัมพันธ์ของการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ได้
3 : อธิบายหลักการของการจัดคลังสินค้าและการเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าได้
4 : อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดเก็บและขนถ่ายวัสดุสำหรับงานคลังสินค้าได้
5 : อธิบายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้าได้
เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี): ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนพัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

Image result for บริหารธุรกิจ รามสอนโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Instructed by Faculty of Business Administration at Ramkhamheang University 
Image result for รามคำแหง logoอำนวยการดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Directed by Ramkhamhaeng University

Image result for creative common logo

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA
Enroll