ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารหมัก | Biotechnology and Fermented Food


RUTS

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารหมัก จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอาหารหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ต่อกระบวนการหมักอาหาร อาหารหมักจากสัตว์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาหารหมักจากธัญพืช อาหารหมักจากผักและผลไม้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอาหารหมักประวัติและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารหมัก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 42 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการหมักและอาหารหมักได้

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์

3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากธัญพืช

4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากผักและผลไม้

5. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอาหารหมัก

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน
สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์
สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Course Staff Image #2

อาจารย์รับเชิญ

ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล
สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail saijai.k@rmutsv.ac.th เบอร์ 0898935520

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll