ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Word 2013 | MOS Certificate : MS Word 2013


SCT

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

Course Staff Image #1

                เข้าใจความสำคัญและกระบวนการในการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist(MOS) ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งทำงานของชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดมาตรฐานของข้อสอบใบประกาศนียบัตร MOS และรู้จักคำศัพท์เฉพาะเพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง)

Course Staff Image #1

                1. อธิบายกระบวนการสอบใบประกาศนียบัตร MOS ได้
                2. สามารถเลือกใช้คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
                3. สามารถวิเคราะห์คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้

Course Staff Image #1

                การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมชุดสำนักงาน Microsoft Office (Microsoft Word)

Course Staff Image #1

                ผู้เรียนต้องทำการทดสอบ แบบทดสอบจากบทเรียนทั้งหมด และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

Course Staff Image #1

Course Staff Image #1

อาจารย์อรทัย พรหมเพศ

Miss Orathai Prompate
อาจารย์ผู้สอน ประจำศูนย์สอบ MOS certifications ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
Email: orathai.p@sct.ac.th โทร.075 770136-7 ต่อ 149

Course Staff Image #1

อาจารย์ภัสสร จอมแพะ

Miss Phatsorn Jompae
อาจารย์ผู้สอน ประจำศูนย์สอบ MOS certifications ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
Email: phatsorn.j@sct.ac.th โทร.075 770136-7 ต่อ 126

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll