ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์ | Online collaboration with Google Docs, Google Sheets and Google Slides


SCT

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Google Docs, Google Sheets และ Google Slides สร้างเอกสารและจัดรูปแบบเอกสารด้วยโปรแกรม Google Docs สร้างเอกสาร จัดรูปแบบ และใส่ข้อมูลประเภทสูตร ฟังก์ชันด้วยโปรแกรม Google Sheets สร้างและจัดรูปแบบสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Google Slides เผยแพร่เอกสารที่สร้างด้วย Google Docs,Google Sheet และ Google Slides เพื่อการทำงานเป็นทีม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้บัญชี Google ได้
2. ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้ Google Slides ได้
3. ผู้เรียนสามารถสร้างเอกสารโดยใช้ Google Docs ได้
4. ผู้เรียนสามารถสร้างเอกสารตารางคำนวณโดยใช้ Google Sheet ได้
5. ผู้เรียนสามารถเผยแพร่เอกสารที่สร้างด้วย Google Docs, Google Sheet และ Google Slides เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.พวงรัตน์ จินพล
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ปุญฑรษา อุ่นเลิศ
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางสาววิสาข์ ไชยตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : thaimooc2561@sct.ac.th
เบอร์ : 0-7577-0136-7 ต่อ 126

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll