ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน | Using online application in teaching management with the gamification concept


SCT

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

เข้าใจความสำคัญ กระบวนการพัฒนา และแนวทางการเลือกใช้โปรแกรมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งานโปรแกรม Google Classroom เพื่อจัดการห้องเรียนออนไลน์ และการประเมินผลผู้เรียนด้วยโปรแกรม Plickers และ Kahoot

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 59 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้แนวคิด เกมมิฟิเคชัน ได้

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Google Classroom เพื่อจัดการห้องเรียนออนไลน์ได้

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Plickers ในกระบวนการประเมินผลผู้เรียนได้

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกระบวนการประเมินผลผู้เรียนได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

รายวิชานี้เปิดสอนแบบออนไลน์ 100% โดยมีอัตราส่วนคะแนน ดังนี้

1. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จำนวน 4 ครั้ง = 80%

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) จำนวน 1 ครั้ง = 20%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.พวงรัตน์ จินพล
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : thaimooc2561@sct.ac.th, jpuangrat@gmail.com
เบอร์ : 0-7577-0136-7 ต่อ 126

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll