ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ | e-Commerce for Entrepreneurs


SCT

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ แนวทางการพัฒนาการค้าออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ กรณีศึกษาการเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี การทำการตลาดออนไลน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ และการใช้ Social Network การขายสินค้าใน Market Place กรณีศึกษา Lazada การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการพื้นฐานการค้าออนไลน์
2. ผู้เรียนสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี เพื่อจำหน่ายสินค้าได้จริง
3. ผู้เรียนสามารถใช้ Social Network ในการทำการตลาดเพื่อโปรโมตร้านค้าและสินค้าเพื่อสร้าง ยอดขายได้
4. ผู้เรียนสามารถนำพาสินค้าเข้าสู่ LAZADA Market Place ได้
5. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้

ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชานี้ต้องมีมาก่อน

การใช้โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ windows และ การใช้อินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.พวงรัตน์ จินพล
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางสาวมานิตา เจือบุญ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางสาวอรทัย พรหมเพศ
อาจารย์ประจำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : thaimooc2561@sct.ac.th
เบอร์ : 0-7577-0136-7 ต่อ 126

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll