ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลแบบประคับประคอง | Palliative care


SDU

คำอธิบายรายวิชา

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End-of-life care)หรือการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ทวีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้น จะเห็นได้จากแนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างชัดเจนทำให้มีผู้สูงอายุจำนวนมากในปัจจุบัน เพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีหนทางไปสู่ความสงบในบั้นปลายของชีวิต โดยให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้การรักษาครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ และมีความต่อเนื่องในการประมวลผลอย่างสม่ำเสมอ และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเป็นการดูแลที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าจะมีเวลาในการมีชีวิตอยู่อย่างจำกัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา (Lifelong Learning) เนื่องจากการศึกษาในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้เข้าใจเนื้อหาที่ได้หมด ยิ่งพบว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านสังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับบริการ ดังนั้นการบรรจุเนื้อหาการเรียนเข้าไปในระบบ Thai MOOC เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 26 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

2. ผู้เรียนบอกการดูแลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการแก้ไขอาการไม่สุขสบายในผู้ป่วยแบบประคับประคอง

4. ผู้เรียนอธิบายมุมมองในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

5. ผู้เรียนเลือกวิธีการดูแลทางเลือกในผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ธีระชล สาตสิน
ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ
ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: Theerachol.satsin@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 022449470-1

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll