ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม | Food and Beverage Service


SDU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เสริมทักษะด้านการบริการ
พัฒนาสู่การทำงาน

รายวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service

รายละเอียดรายวิชา

พัฒนารายวิชาโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส
และทีมคณาจารย์ จาก โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทและรูปแบบการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดำเนินงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะการปฏิบัติงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาการโรงแรม และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานได้ทันที

คณาจารย์ผู้สอน (ตามลำดับชั่วโมงเรียนรู้)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา  จักรจรัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ พุฒิโชติ ทองมอญ อาจารย์ พุฒิโชติ ทองมอญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :

10 ชั่วโมงการเรียนรู้

เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :

- 2 ชั่วโมงการเรียนรู้

- เรียนแบบออนไลน์ 100%

- เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

ประเภทของการเรียนในรายวิชา :

เรียนด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ :

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 9 นาที)

ค่าธรรมเนียมการเรียน :

- ไม่มี

สื่อการเรียนรู้ :

วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิ้งก์) และ แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาหลักของสื่อการสอน :

ภาษาไทย

ระดับความยากง่ายของเนื้อหา:

ระดับต้น

รายวิชานี้เหมาะสำหรับ :

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาในสาขาการโรงแรม และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจการปฏิบัติงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1: อธิบายความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้
2: จำแนกรูปแบบและเลือกอุปกรณ์ในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มได้
3: อธิบายองค์ประกอบในการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ
4: อธิบายองค์ประกอบในการให้บริการลูกค้า

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร :

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เนื้อหารายวิชา : 

แนะนำรายวิชา และทำกิจกรรมก่อนการเรียนรู้

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาหาร

บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม

บทที่ 3 รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บทที่ 5 การเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บทที่ 6 เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บทที่ 7 เทคนิคการจัดโต๊ะอาหาร

บทที่ 8 เทคนิคการพับผ้าเช็ดปาก

บทที่ 9 เทคนิคการจับจีบผ้า

บทที่ 10 เทคนิคการดูแลและปฏิบัติต่อผู้รับบริการ


 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

School of Business Administration at SPU
cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

Enroll