ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน | Self-care behaviors for diabetes prevention


SDU

คำอธิบายรายวิชา

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่พบในทุกประเทศ อัตราความชุกของโรค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขมากมายซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง พฤติกรรมการดูเเลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานจะทำให้ท่านมีความรุ้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวานได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 06 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายแนวคิดของโรคเบาหวานได้

2. อธิบายสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานได้

3. จำแนกอาการที่บ่งบอกภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรังได้

4. ระบุวิธีการ/พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งอื่น ๆ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งอื่น ๆ อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail jjaturada@yahoo.com เบอร์ 081-883-5873

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll