ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เส้นสายใยรัก ผ้าทอหันทราย | Hun Sai’s Hand-woven Fabric


SKCC

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกทักษะการออกแบบลายผ้าหันทราย ขั้นตอนการทำเส้นยืนและเส้นพุ่ง ขั้นตอนการทอผ้าหันทราย การเก็บรักษาผ้าทอหันทราย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประวัติความเป็นมาและวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้าหันทรายได้
2. อธิบายการออกแบบลายผ้าหันทรายได้
3. อธิบายขั้นตอนการทำเส้นยืนและเส้นพุ่งได้
4. อธิบายขั้นตอนการทอผ้าหันทรายได้
5. อธิบายวิธีการเก็บรักษาผ้าทอหันทรายได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายพรชัย พันธุ์วิเศษ
ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายศิริวัฒน์ วรนาม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหันทราย

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางกัณหา หันทิพย์
ปราชญ์ชุมชน วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางชูเชิด เนียมศรี
ปราชญ์ชุมชน วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail ponchai@skcc.ac.th
โทร 037-425487

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll