ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สื่อสารด้วยภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียว | Communicate with Cambodia language very easy


SKCC


ฝึกทักษะการสนทนา ด้านการฟัง พูด ภาษาเขมร เกี่ยวกับการสนทนาทักทาย สนทนาทั่วไป จำนวนนับ สิ่งของเครื่องใช้ สนทนาด้านการค้า การสนทนาด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถนำสู่การประกอบอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 46 นาที)1. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตนเอง
2. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจำวัน
3. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการซื้อขายและวันเวลา
4. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว
5. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล


นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้


เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายพรชัย พันธุ์วิเศษ
ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางอัมพร สุคนเขตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางสาวนาฏยา อุดมพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายธรัช ไชยประทุม
ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll