ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบและสร้างสื่อ Interactive เพื่อการเรียนการสอนบน Smartphone


SKRU

คำอธิบายรายวิชา

เดิมทีสื่อการเรียนการสอนนั้น สามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ แต่เมื่อSmartphoneได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายแทนคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานบนSmartphoneได้นั้นสามารถตอบโจทย์ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกทุกที่ทุกที่ทุกเวลาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนSmartphone จึงจำเป็นต้องรู้ถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์อีกด้วย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 7 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของสื่อการสอนได้

2. ผู้เรียนสามารถเตรียมเนื้อหาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างเหมาะสม

3. ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อคอมิวเตอร์ช่วยสอนที่ทำงานบน Smartphone ได้

3. ผู้เรียนสามารถนำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเผยแพร่ทาง Google play store ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ภาณุกร ภูริปัญญานันท์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll