ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาอาร์และการวิเคราะห์ข้อมูล | R Programming for Data Analysis


SKRU002     โปรแกรมอาร์เบื้องต้น การติดตั้ง การใช้งานพื้นฐาน การอัพเดท การอ่านข้อมูลและการส่งออกข้อมูล การติดตั้งและการใช้งานแพ็กเกจ ข้อมูลเบื้องต้น การพยากรณ์ ต้นไม้ตัดสินใจและแรนดอมฟอร์เรส การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล การขจัดข้อมูลไม่เข้าพวก การวิเคราะห์ทามซีรีย์ การพยากรณ์ทามซีรีย์ การกระจายทามซีรีย์ การจำแนกทามซีรีย์ กฎความสัมพันธ์ และตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ

     จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ (4 ชั่วโมง 10 นาทีสื่อ)

     1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเขียนโปรแกรมภาษาอาร์เบื้องต้นได้

     2. ผู้เรียนสามารถนำภาษาอาร์ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

     3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการใช้โปรแกรมภาษาอาร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้

     4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งานภาษาอาร์สำหรับงานอื่นๆได้

     5. ผู้เรียนสามารถทดสอบประสิทธิภาพของภาษาอาร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ได้

     นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

     !!!สำหรับหัวข้อ Discussion ผู้เรียนสามารถสอบถามปัญหาหรือปรึกษาการเรียนกับคณะผู้สอนในระบบได้ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป!!

     เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

     ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll