ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital | Technology Enhanced Learning for Digital Era


SPU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)


เทคโนโลยีเด็ดๆเสริมการสอน
ใช้ง่าย ใช้ฟรี ใช้ดี ใช้เลย
ใช้เพื่อการทำงาน หรือชีวิตประจำวันยิ่งปัง

** เรียนได้ทันทีเลย **รายวิชา เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุคดิจิทัล
Technology Enhanced Learning
for Digital Era
 

คำอธิบายรายวิชา

พัฒนารายวิชาโดย 

อาจารย์ ดร.วรสรวง ดวงจินดา
และทีมคณาจารย์ จาก สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเสริมการสอน ที่สามารถนำมาใช้งานได้ง่าย ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานได้จริง โดยอาจารย์ทีมสอนมากประสบการณ์ในการสอนให้กับภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้าน Technology Enhanced Learning จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ซึ่งเนื้อหาของรายวิชานี้ พัฒนาต่อยอดจากหลากหลายหลักสูตรระดับประเทศ รวมถึง "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" ของควอท. และหลักสูตรข้าราชการยุคดิจิทัล ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ไม่ว่าผู้เรียนจะมาจากสาชาวิชาความรู้ใด ท่านจะได้ รู้จัก ทราบวิธีการสร้างและใช้งาน และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเสริมการสอน ที่สามารถนำไปใช้เพื่อกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นก่อนห้องเรียน ในห้องเรียน และการสอนที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานได้ทันที

 

คณาจารย์ผู้สอน (ตามลำดับชั่วโมงเรียนรู้)
ดร. วรสรวง ดวงจินดา (อ. ช้าง)

อาจารย์ ดร.วรสรวง ดวงจินดา
สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์ต้นแบบ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้าน Technology Enhanced Learning จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

วนัสรา จีนเหรียญ อาจารย์ วนัสรา จีนเหรียญ
สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฑามาศ ธัญญเจริญ อาจารย์ จุฑามาศ ธัญญเจริญ
สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อชิรญา ทาบโลหะ อาจารย์ อชิรญา ทาบโลหะ 
สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รัฐพล อ้นบัณฑิต อาจารย์ รัฐพล อ้นบัณฑิต 
สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 เอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล อาจารย์ เอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล 
สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :

10 ชั่วโมงการเรียนรู้

เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :

- 2 ชั่วโมงการเรียนรู้

- เรียนแบบออนไลน์ 100%

- เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

ประเภทของการเรียนในรายวิชา :

เรียนด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

กำหนดการสอน : 
  • เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท (เรียกว่า 10 ชั่วโมงเรียนรู้)
  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้
  • แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก
  • รายวิชานี้ ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน :

- ไม่มี

สื่อการเรียนรู้ :

วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิงก์) และ แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาหลักของสื่อการสอน :

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :

ระดับเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี :

-

คุณสมบัติผู้เรียน :

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

- สามารถติดตั้ง Application ในโทรศัพท์มือถือของตนเองได้

- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

- มีบัญชี Gmail

รายวิชานี้เหมาะสมกับ : 

คณาจารย์ ครู ผู้ฝึกสอน ผู้บรรยาย นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1) ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะสำคัญเบื้องต้น ของเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video สื่อการสอนที่ไม่ใช่  Video สร้างสื่อการสอน เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์ และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

2) ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการใช้เบื้องต้น ของเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video สื่อการสอนที่ไม่ใช่ Video กิจกรรมออนไลน์ หรือในห้องเรียน เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์ และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

3) ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักเบื้องต้น ในการเลือกเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video สื่อการสอนที่ไม่ใช่ Video กิจกรรมออนไลน์ หรือในห้องเรียน เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์ และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี) :

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ประมวลรายวิชา : 

ประมวลรายวิชา (PDF)

  

 

 


เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

Office of Online Education at SPU

 

 

 

cc-by-nc-sa
Enroll