ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกําไร | The Ultimate Profit Strategy


SPU

อยากรวยถึงลูกถึงหลาน
ต้องมีฐานธุรกิจที่มั่นคง

** ลงทะเบียนและเรียนได้ทันทีเลย **
** เรียนตามอัธยาศัย ในเวลาที่ท่านสะดวก **

Course banner v1


เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้ สามารถคำนวณต้นทุน ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละธุรกิจได้ และสามารถวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อหาวิธีการบริหารต้นทุน และกำหนดแนวทางกลยุทธ์เพื่อการบริหารต้นทุนพิชิตกำไรในธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขายของออนไลน์ พร้อมยกตัวอย่างได้ 

เวลาในการศึกษา : 

- 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง 30 นาทีสื่อวีดิทัศน์)

เวลาในการศึกษา ต่อสัปดาห์ : - 2 ชั่วโมงการเรียนรู้
- เรียนแบบออนไลน์ 100%
- เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : - เรียนด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
กำหนดการสอน : - 16 มกราคม 2563 - 1 เมษายน 2563
- เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท (เรียกว่า 10 ชั่วโมงเรียนรู้)
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย
- ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้
- แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก
- รายวิชานี้ ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน : - ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ : - วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้
- เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิงก์) และ
- แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : - ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : - ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : - ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีระดับพื้นฐาน
คุณสมบัติผู้เรียน : - มีความสนใจในแนวคิดธุรกิจและการบัญชีในยุคดิจิทัล
รายวิชานี้เหมาะสมกับ : - เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร นักบัญชี พนักงาน นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. ผู้เรียนสามารถจำแนกองค์ประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

2. ผู้เรียนสามารถคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละธุรกิจ

3. ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไร

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร : - ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
รายวิชา :

ประมวลรายวิชา (PDF)


 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 :

เปิดสอน

วันพุธที่ 1เมษายน 2563 : 

วันสุดท้ายของ การเรียนการสอน การทำกิจกรรม แบบทดสอบ และข้อสอบทั้งหมด


email สำหรับติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา :

lamida.ko@spu.ac.th เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

Office of Online Education at SPU

 

 

 

cc-by-nc-sa
Enroll