ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สุดยอดแนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล |The Ultimate Business Concepts in Digital Era


SPU

สุดยอดคัมภีร์แนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล
จากทีมสอนระดับประเทศ

** ลงทะเบียนและเรียนได้ทันที ในเวลาที่ท่านสะดวก **

 

SPU007 Course Banner

 


รายวิชา

สุดยอดแนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล
The Ultimate Business Concepts
in Digital Era


เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจใหม่ตามแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน แหล่งที่มาของการค้นหาแนวคิดทางธุรกิจ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลเบื้องต้น แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจ  เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการธุรกิจการตลาดดิจิทัล  ระบบการผลิต และการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ (e-Fullfillment) โมเดลธุรกิจยุคดิจิทัลธุรกิจในรูปแบบของ Startup และธุรกิจในรูปแบบของ Fintech ในยุคดิจิทัล รวมถึงหลักการของกุญแจสู่ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกต้องเวลาในการศึกษา : 
 • 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง 30 นาทีสื่อวีดิทัศน์)
เวลาในการศึกษา ต่อสัปดาห์ :
 • 2 ชั่วโมงการเรียนรู้
 • เรียนแบบออนไลน์ 100%
 • เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา :
 • เรียนด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
กำหนดการสอน :
 • วันที่ 16 มกราคม - วันที่ 1เมษายน 2563
 • เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท (เรียกว่า 10 ชั่วโมงเรียนรู้)
 • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย
 • ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้
 • แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก
 • รายวิชานี้ ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน :
 • ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ :
 • วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้
 • เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิงก์) และ
 • แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน :
 • ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :
 • ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี :
 • ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจระดับพื้นฐาน
คุณสมบัติผู้เรียน :
 • มีความสนใจในแนวคิดธุรกิจในยุคดิจิทัล
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเริ่มสร้างธุรกิจใหม่เบื้องต้นได้ถูกต้อง
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ถูกต้อง
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายโมเดลธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ถูกต้อง
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของกุญแจสู่ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ถูกต้อง
เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร :
 • ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ประมวลรายวิชา :

 


เปิดสอน :
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
วันสุดท้ายของ การเรียนการสอน การทำกิจกรรม แบบทดสอบ และข้อสอบทั้งหมด :
 • วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

 


email สำหรับติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา :

natthaya.tr@spu.ac.th


 

 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

School of Business Administration at SPU
Office of Online Education at SPU

 

 

 

cc-by-nc-sa
Enroll