ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Excel 2013 | MOS Certificate : MS Excel 2013


SRU

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

คำแนะนำรายวิชา

                เข้าใจความสำคัญและกระบวนการในการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist(MOS) ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งทำงานของชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel 2013 ตามขอบเขตการวัดมาตรฐานของข้อสอบใบประกาศนียบัตร MOS และรู้จักคำศัพท์เฉพาะ เพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

                1. อธิบายกระบวนการสอบใบประกาศนียบัตร MOS ได้
                2. สามารถเลือกใช้คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
                3. สามารถวิเคราะห์คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

                การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมชุดสำนักงาน Microsoft Office (Microsoft Excel)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

                ผู้เรียนต้องเข้าเรียนและ ทำแบบฝึกหัดและ แบบทดสอบจากบทเรียนทั้งหมด และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร

Mr. Thanawit Rattanakietkhajorn
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Email: r_thanawit@hotmail.com โทร. 0897292294

Course Staff Image #1

อาจารย์สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์

Mr.Somkid Sinwittayarak
อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Email: somkid.sinw@gmail.com โทร. 0803867443

Course Staff Image #1

อาจารย์สุธิพร ขุนทอง

Mr. Sutiporn Khuntong
อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Email: sutiporn.kuntong@gmail.com โทร. 0841669925

Course Staff Image #1

อาจารย์กรรณิการ์ แก้วเชื้อ

Miss. Kannika Kaewchuea
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Email: m2m.kannika@gmail.com โทร. 0835938383

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll