ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการสารสนเทศสำนักงาน | Office Information Management


SRU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

 
 คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของสารสนเทศสำนักงาน การวางแผนการทำงานองค์การและโครงสร้างสำนักงาน การบริหารงานเอกสารกระบวนการจัดการเอกสารและสารสนเทศ กระบวนการจัดการเอกสาร และสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของสำนักงาน

 
 จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 40 นาที)

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ ของการจัดการสารสนเทศสำนักงาน และการวางแผนการทำงานในสำนักงาน
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดองค์การและโครงสร้างสำนักงาน
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหารงานเอกสารได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหารการประชุมได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบสำนักงาน ความปลอดภัย และการใช้กิจกรรม 5 ส ในสำนักงานได้
 
 คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้
 
 เกณฑ์การวัดผล
เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้
 
 ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC
Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
E-MAIL : kotchaphan.noo@gmail.com


cc
Enroll