ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน | English for Fundamental Nursing


SRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ แนวทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน การซักประวัติ การรับใหม่ การจำหน่าย การทำแผล การฉีดยา การให้สารน้ำและเลือด การเก็บสิ่งส่งตรวจ การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 2 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการ การซักประวัติ การรับใหม่ การจำหน่ายและนำไปประยุกต์ใช้ได้
  2. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการทำแผลและนำไปประยุกต์ใช้ได้
  3. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการฉีดยา การให้สารน้ำและเลือดและนำไปประยุกต์ใช้ได้
  4. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจและนำไปประยุกต์ใช้ได้
  5. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการดูแลก่อนและหลังผ่าตัดและนำไปประยุกต์ใช้ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

ดร.กชณิภา ผลพฤกษ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

E-mail : kodchanipa.pho@sru.ac.th

Course Staff Image #2

ดร.ประชุมพร บัวคลี่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

E-mail : prachumporn.bua@sru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll