ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา | Design of Multimedia Courseware and Animation for Education


SRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

 

คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา (Design of Multimedia Courseware and Animation for Education) เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และสร้างมัลติมีเดียและแอนิเมชันในการเรียนการสอนและการเผยแพร่

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 56 นาที)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

2. ผู้เรียนสามารถออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อใช้ในการเรียนการการสอนได้

3. ผู้เรียนสามารถสร้างบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้ และควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลีพร มั่นคง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : anchalee1111@hotmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll