ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเวก้า | Basic Data Analysis with Weka


SRU

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล เครื่องมือเวก้าเพื่อการจัดเตรียม
ข้อมูลให้พร้อมก่อนนำไปวิเคราะห์ การใช้เทคนิคการจำแนกประเภท การจัดกลุ่ม และการหากฎความสัมพันธ์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้


1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้และความสำคัญเกี่ยวกับเครื่องมือเวก้าได้
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเวก้าในการเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลได้
4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเวก้าในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล


เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ. ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อผู้สอน E-MAIL

dolluckbangsuk@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll