ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การบริหารโครงการ IT แบบมืออาชีพ | Professional IT Project Management


SRU

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
E-mail : jittima.sil@sru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll