ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ | Coffee Shop Business Management


SRU

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ. ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
E-mail : chalida.lue@sru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll