ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น | Management of Local Archive and Museum Objects


SRU

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
e-Mail: kotchaphan.noo@gmail.com
                                  Tel. 077-913363

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll